English-Croatian Dictionary of Crystallography

The English-Croatian Dictionary of Crystallography, Solid State Physics and Materials Science contains 1670 terms with a short description in Croatian. It will be published in 2014 by the Institute of the Croatian Language and Linguistics, Zagreb, Croatia.

Authors: Stanko Popović (spopovic@phy.hr), Antun Tonejc (atonejc@phy.hr) and Milica Mihaljević (mmihalj@ihjj.hr). 

Examples of terms with description in Croatian:

crystal, kristal, čvrsto tijelo koje ima prostorni periodični raspored strukturnih motiva (atoma, iona ili molekula) strogo određen simetrijskim elementima, s uređenosti dugoga dosega, čija fizička svojstva ovise o smjeru zbog razlika u naravi kemijskih veza između sastavnih čestica, od metarski velikih prirodnih kristala do mikrometarski i nanometarski sitnih prirodnih i sintetičkih kristala s ravnim ili nepravilnim vanjskim plohama

crystal axis, kristalna os, smjer u kristalu koji se podudara sa simetijskom osi  2., 3., 4. ili 6. reda

crystal class, kristalni razred, jedna od 32 moguće kombinacije simetrijskih elemenata (rotacijske osi, simetrijske ravnine i centri simetrije) koja se očituje na vanjskome obliku kristala, a primijenjena na strukturni motiv definira simetriju oko točke, pravca ili ravnine u kristalu, pa se naziva i točkasta grupa

crystal grain, kristalno zrno, jedinični kristal obično u rasponu od milimetarskih do mikrometarskih dimenzija odijeljen od susjednih kristala masivnoga polikristalnog uzorka granicom zrna

crystal lattice, kristalna rešetka, prostorni periodični raspored točaka, tzv. čvorova, u kojemu svaka točka predočuje strukturni motiv koji sadržava atom, ion ili molekulu, definiran trima vektorima periodičnosti (bridovima jedinične ćelije) koji su paralelni s glavnim rotacijskim osima ili okomiti na simetrijske ravnine i s pomoću kojih se translacijom početne točke (početnoga čvora) izgrađuje cijela rešetka

crystal structure, prostorni periodični raspored strukturnih motiva u kristalu, sastavljenih od atoma, iona ili molekula, uz definiranje vrste pojedinih atoma i njihovih koordinata, naravi i duljine njihovih međusobnih kemijskih veza, kutova između veza, njihove koordinacije, parametara jedinične ćelije te simetrijskih elemenata koji određuju prostornu grupu kristala

diffraction,difrakcija,  1. pojava u kojoj snop rendgenskih zraka, elektrona  ili neutrona prolazom kroz kristal ili polikristal skreće od prvotnoga smjera te u nizu diskretnih prostornih smjerova strogo određenih periodičnošću i simetrijom kristala nastaju difrakcijski maksimumi koji zajedno čine difrakcijsku sliku kristala ili polikristala; 2. pojava koja nastaje prolazom monokromatske svjetlosti kroz mali otvor, usku pukotinu ili difrakcijsku rešetku, pri čemu na udaljenome zastoru nastaje odgovarajuća difrakcijska slika; 3. u općem smislu skretanje vala od prvotnoga smjera širenja prolazom kroz mali otvor, usku pukotinu u prepreki ili prolazom pored ruba prepreke

diffraction line, difrakcijska linija, 1. maksimum u difrakcijskoj slici nastaloj prolazom rendgenskih zraka, elektrona ili neutrona kroz kristal ili polikristal; 2. maksimum u difrakcijskoj slici nastaloj prolazom monokromatske svjetlosti kroz pukotinu

diffraction pattern, difrakcijska slika, 1. slika nastala prolazom snopa rendgenskih zraka, elektrona ili neutrona kroz kristal ili polikristal te njegovim skretanjem od prvotnoga smjera pri čemu u nizu diskternih prostornih smjerova strogo određenih periodičnošću i simetrijom kristala nastaju difrakcijski maksimumi zapisani digitalno, analogno na pokretnoj papirnatoj vrpci ili fotografski na filmu; 2. slika nastala za zastoru nakon prolaza monokromatske svjetlosti kroz usku pukotinu, mali kružni otvor, difrakcijsku rešetku i sl

diffractometer, difraktometar, elektronički uređaj kojim se dobiva difrakcijska slika kristala ili polikristala i koji se sastoji se od visokonaponskoga izvora rendgenskih zraka, goniometra za automatsku orijentaciju kristala prema snopu rendgenskih zraka s monokromatorom, detektora rendgenskih zraka, dodatne elektroničke opreme za digitalni ili analogni zapis difrakcijske slike te  programske podrške za zapis i obradu difrakcijske slike u cilju dobivanja podataka o kristalnoj strukturi i mikrostrukturi uzorka

multiplicity factor, faktor višekratnosti, faktor u izrazu za intenzitet difraktiranoga snopa koji uzima u obzir broj ekvivalentnih skupova mrežnih ravnina u kristalu jednak npr. 6 za skupove {100}, 8 za skupove {111} u kubnome sustavu

Patterson methods, Pattersonove metode, metode u kristalnoj strukturnoj analizi s pomoću kojih se određuju relativni prostorni položaji atoma u kristalu na osnovi kvadrata strukturnih faktora, čime se zaobilazi tzv. fazni problem

polycrystalline, polikristalan, koji se sastoji od mnoštva većih ili manjih, pa i mikrometarski i nanometarski malih, jediničnih kristala u obliku kompaktnoga tijela

X-ray spectroscopy, rendgenska spektroskopija, spektroskopija s pomoću koje se određuje elementni sastav uzorka na osnovi analize karakterističnih rendgenskih zraka koje isijavaju elementi u uzorku pobuđeni visokoenergijskim elekromagnetskim i čestičnim zračenjem

X-rays, rendgenske zrake, X-zrake, dio spektra elektromagnetskih valova između ultraljubičastoga i gama-zračenja, valnih duljina u intervalu od desetak nanometara do desetinki nanometra, koje nastaju prijelazom elektrona u atomu na najniže energijske razine; napomena: nazvane su prema W. C. Röntgenu (1895), koji je za to otkriće dobio prvu Nobelovu nagradu iz fizike 1901.; Nikola Tesla istraživao je te zrake prije Röntgena


Contact Stanko Popovic
spopovic@phy.hr
URL http://www.hazu.hr/kristalografi
Category publications